Panaszkezelési szabályzat

 

A közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet 26/A §-ában foglaltak alapján a Kormányos Kft. az alábbi panaszkezelési szabályzatot teszi közzé:

 1. A szabályzat tárgya: a Kormányos Kft. által teljesített szolgáltatást igénybe vevő utasok által szóban előterjesztett vagy írásban benyújtott panaszok kivizsgálására.

 2. A Kormányos Kft adatai és elérhetőségei:

Székhely: 6763 Szatymaz, IV. ker. 74.

Telephely: 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 11.

Postázási cím: 6763 Szatymaz, IV. ker. 74.

Cégjegyzékszám: 06-09-022399

Adószám: 25439812-2-06

Engedély száma: KASZ-06-000148/1/2019

Honlap: https://kormanyos.sztbdev.com/

e-mail: kormanyosbusz@gmail.com

Kormányos Árpád cégtulajdonos: +3670 949 8558

 1. A panasz formái:

  1. Szóbeli panasz: megtehető személyesen a Kormányos Kft. telephelyén vagy telefonon a megjelölt elérhetőségeken. Személyes panasztétel esetén szükséges a panasztevő aláírása a panaszról készített feljegyzésre.

  2. Írásbeli panasz: postai úton Kormányos Kft. postázási címére, illetve e-mail útján a megadott e-mail címre (panasztevő személyének és elérhetőségének minden esetben egyértelműnek kell lennie). Az írásbeli panasz érvényességi kelléke – az e-mail kivételével – a panasztevő aláírása.

 2. A panasz bejelentésének és kezelésének szabályai:

  1. Panasztétel határideje: az utazást követően 30 napon belül a 3) pontban megjelölt módok egyikével.

  2. Feljegyzések a panaszról: A panasz bejelentését követően arról feljegyzést kell készíteni, mely az alábbiakat tartalmazza (amennyiben az adatok rendelkezésre állnak):

   • a bejelentő neve, elérhetősége (lehetőség szerint lakcíme, e-mail címe, telefonszáma)

   • a panasz bejelentésének helye, ideje, módja

   • a panasz részletes leírása, a panasztevő által bemutatott iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke

   • amennyiben van, a határozott igény megjelölése

   • a panaszt felvevő személy és személyes panaszbejelentés esetén a panasztevő aláírása

   • a feljegyzés készítésének helye, ideje

   • a panasz egyedi azonosítószáma

  3. Az ügyféltől kérhető adatok a panaszkezelés során: neve, lakcíme, székhelye, postacíme, telefonszáma, értesítés módja, panasz leírása, oka, a panaszos igénye, a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre, egyéb lényeges adat a panasz kivizsgálásához.

  4. A panasz kivizsgálása: Kormányos Kft. a benyújtott panaszt 30 napon belül megvizsgálja. Amennyiben arra lehetőség van, orvosolja. Írásbeli panasz esetén Kormányos Kft. írásbeli választ ad a panasz kivizsgálása után. Amennyiben nincs arra lehetőség, hogy Kormányos Kft. vizsgálja ki a panaszt, abban az esetben meg kell adni a panasztevőnek az illetékes hatóság elérhetőségét.

  5. Mellőzhető a panasz kivizsgálása: névtelen bejelentés esetén, ha a bejelentés az tudomásszerzéstől számított 30 napon túl történik, ugyanazon bejelentőtől származó (korábbival azonos tartalmú) bejelentés esetén. A panasz felülvizsgálata nem tartozik ehhez az esethez.

 3. Adatkezelés:

  1. A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni. A bejelentőt nem érheti hátrány a panasz, illetve a közérdekű bejelentés megtétele miatt. A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervezet részére adhatók át. A bejelentő adati egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

  2. Kormányos Kft. az írásban érkezett panaszt és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságok kérésére bemutatni.

 4. Intézkedések a panaszkezelés alapján: amennyiben a panasz helytállónak bizonyul, gondoskodni kell:

  1. Jogszerű, illetőleg a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, vagy az egyébként szükséges intézkedések megtételéről.

  2. A feltárt hibák okainak megszüntetéséről.

  3. Az okozott sérelem orvoslásáról.

  4. Indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

A panasz elutasítása esetén Kormányos Kft. írásban tájékoztatja az ügyfelet, hogy panaszával – annak jellege szerint – milyen szervhez, hatósághoz, vagy bírósághoz fordulhat. Az ügyfelet ezek a lehetőségek akkor is megilletik, ha a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelenül telt el. A panasz tárgya szerint a jogorvoslat fórumai lehetnek:

 • az illetékes megyei, vagy fővárosi kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelősége

 • az illetékes megyei, vagy budapesti békéltető testület

 • az Innovációs és Technológiai Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztálya (1011 Budapest Fő utca 44-50, cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38., levelezési cím: 1440 Budapest, Pf. 1., e-mail cím: puf@itm.gov.hu, telefon: +361 373 1405)

 1. Záró rendelkezések:

  1. Ez a szabályzat az autóbuszos hatóság által történő jóváhagyását követően, Kormányos Kft. hivatalos honlapján történő közzététele napján lép hatályba.

  2. A szabályzatot Kormányos Kft. a telephelyén az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében is közzé teszi.

Szeged, 2019.10.30

Kormányos Márta
személyszállító vállalkozó